หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ประชุมหารือ มทภ.4 เดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป ตลอดจนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อกังวลของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลโท ธิราแดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หลังจากได้มีการพูดคุยหารือกับคณะผู้แทนของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วง มกราคม ที่ผ่านมา จนทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันในหลักการ 3 ข้อที่จะเป็นสารัตถะของการพูดคุยในระยะต่อไป ครั้งนี้จึงลงมาปรึกษาหารือกับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการจะมีการพูดคุยกันในละครั้งจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นลดความรุนแรง ตั้งใจจะมาพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง เพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินการ และแนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การลดความรุนแรงต่อพื้นที่สาธารณะและลดความรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งทางคณะพูดคุย จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่กระบวนการพูดคุยในโอกาสต่อไป โดยจะมีกำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยในครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ และจะนำประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไปหารือในเวทีการพูดคุยอีกด้วย ทั้งนี้ทางคณะพูดคุยมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลการทบต่อการพูดคุยแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้นำศาสนาในพื้นที่ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุย และยังคงหวังที่จะให้มีการคืบหน้า อันจะเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

ด้านพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่าที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้หารือกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทั้งเรื่องการลดความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ต่อกลุ่มเปราะบาง หรือในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ ทั้งหมดจำเป็นต้องนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ภาคประชาสังคมเข้าไปพูดคุยด้วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีมาตรการต่างๆเช่นกัน ซึ่งในวันนี้จะได้หารือกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ถึงมาตรการที่ได้กำหนดไว้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนลดลง ในปีนี้จะได้หารือตลอดจนแนวทางการดำเนินการเดินทางการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา