TGO จับมือ มช. เดินหน้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตEEC ดึง 8 โรงงาน ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม

ที่ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี รศ.วงกต วงศ์อภัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ปี 2565 จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วม ภายใต้มาตาการป้องกันโควิด-19

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับ 8 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการขยายผลให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมาจากเรื่อง BCG ที่ย่อมาจาก Bio Circular Green ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 8 โรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ได้โรงงานนำร่องที่เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งงานโรงดังกล่าวได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในโรงงานทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ ในหลัก 3 R 8nv Reduce Reuse และ Recycle รวมถึงรูปแบบต่างๆของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการสร้างโมเดลและนำโมเดลที่ได้ไปขยายผล เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป สำหรับการดำเนินการเรื่องคาร์บอนต่ำมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และได้มีการเขียนนโยบายให้กับEEC ในการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำมีปัจจัยด้านใดบ้าง และที่ผ่านมาได้มีการประเมิณอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ว่ามีการตื่นตัวมากแค่ไหนในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งใน 2 ปีนี้ได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ซึ่งขณะนี้อาจจะเป็นในช่วงของการเริ่มต้นโครงการยังไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนว่ามีการนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้มาน้อยเพียงใด โดยในปี 2565 จะมีการสำรวจโรงงานทั้ง 150 โรงงานอุตสาหกรรมใน ว่ามีการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากน้อยเพียงใด ในการแลกเปลี่ยนขยะและวัตถุดิบ เพื่อดำเนินการต่อยอดต่อไป