ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนาม MOU 3หน่วยงานรัฐ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ใช้ชีวิตได้ในสังคม ลดทำผิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี พันตำรวจโทวรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามในครั้งนี้

ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงร่วมมือกันส่งเสริมเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวกับเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจฯ ตลอดจนศูนย์ฝึกและอบรม ให้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพพึ่งพาอาศัยตนเอง และเลี้ยงครอบครัวได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดยได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร เพื่อคืนเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ สู่สังคมและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ ของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีพันตำรวจโท วรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้กับงานแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ในการติดตามแก้ไขและกำกับพฤติกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ.