วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ศาสนา/วัฒนธรรม

ชุมชนหนองปลาไหล สืบสานวิถีทำนา จัดงาน “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สภาตำบลหนองปลาไหล “จัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”เนื่องในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมได้เลือนหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา มีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนชาวนาที่ทำนานั้นมีอายุมากขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหายไป

อย่างไรก็ตามการทำนา ยังถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญ เพราะอาหารหลักของคนไทย คือ ข้าว ทำให้อาชีพทำนา จึงสมควรแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ และร่วมกันถ่ายทอดวิถีการทำนาให้คนรุ่นหลัง ได้ตระหนักรู้

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล และท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล จึงได้ตระหนักถึงปัญหาความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม ” ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ขึ้นมา โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ(พัทยาก็มีนา) ครั้งที่ 9

รูปแบบของกิจกรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีและการร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีการทำนาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองปลาไหลท่องเที่ยวโดยชุมชมตำบลหนองปลาไหล พี่น้องชาวหนองปลาไหล กลุ่ม/ องค์กรเมืองพัทยา และชุมชนใกล้เคียง ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง.