วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

สภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 10 รายการ

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย (10 มกราคม 2565) นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานในประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 โดยมีนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นำสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ที่ประชุมสภาพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 10 รายการ ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหมวดค่าใช้จ่าย กองช่าง หมวดค่าใช้สอย กองสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข ขออนุมัติให้ความเห็นชอบตั้งงบประมาณและจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดการสวัสดิภาพในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี กองสาธารณสุข เป็นต้น

ทั้งนี้ทุกโครงการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สภาฯ ได้ผ่านการเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์