วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ชุมชนอาสาสมัครกู้ภัย

ทม.หนองปรือ เสริมเขี้ยวเล็บ อบรมอปพร. พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกกรณี

ที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (10 มกราคม 2565) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนอปรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมเปิดงาน

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ เปิดเผยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น อาจสร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบุคลากรที่ทำงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาล รองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ อันเป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. ให้ได้ตามเป้าหมาย กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมเรียกใช้ได้ในทันทีเมื่อเกิดภัย

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสาธารณภัยต่างๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยได้สอด คล้องและเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือป้องกันการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและเป็นกำลังเสริมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สำหรับการอบรมในครั้งนีั จัดขึ้นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 โดยการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี สถานีอุตุนิยมเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ท่าเรือแหลมฉบัง มลฑลทหารบกที่ 14 และชุดครูฝึกจากเทศบาลเมืองหนองปรือ