+covid-19ชุมชน

พ่อเมืองชลสั่งเข้มร้านอาหาร-สถานบันเทิงตรวจATKพนักงาน-ลูกค้าก่อนเข้าร้าน ฝ่าฝืนมีความผิด-ปิดช่องห้ามโต้แย้ง

เมื่อวันที่ 1ม.ค.2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 1/25 65 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ความว่า

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยเฉพาะร้านที่มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวัน

2 ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ

3.หากสถานประกอบการใดไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ให้หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราว

4. ให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.)เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)

บรรดาข้อความใดของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ขัดหรือแย้งกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และบรรดาข้อความใดของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าและมิได้ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ยังคงใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดหรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการใดที่เกี่ยวข้อง ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565