วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+คุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

กรมการค้าภายในลุยตรวจหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและป้ายแสดงราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี: นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) และสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ณ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา และตลาดหนองมน ตำบลในการแสนสุข

พร้อมกับตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาหนองมน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนของการจ่ายน้ำมันไม่เกิน ±0.5% และเป็นการให้ความเป็นธรรมทางการค้าในการแสดงราคาจำหน่ายปลีกเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบราคาจำหน่ายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการทั้งสองตลาดได้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกถูกต้องชัดเจนครบถ้วน สามารถอ่านได้โดยง่าย และเครื่องชั่งตวงวัดและหัวจ่ายในสถานีบริการน้ำมันมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานีบริการฯ ตรวจสอบมาตรวัดที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัด ปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) อย่างเคร่งครัด ในระหว่างการใช้งานต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนของการจ่ายน้ำมันไม่เกิน ±0.5% และต้องต่ออายุคำรับรองเป็นประจำทุกปี

สำหรับประชาชนสามารถสังเกตมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยดูจากหนังสือสำคัญแสดงการออกคำรับรองต้องเป็นคำรับรองที่ยังไม่หมดอายุ และหากบริเวณตู้จ่ายมีสติกเกอร์ตราครุฑสีน้ำเงินแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว นอกจากนี้แนะนำให้สังเกตป้ายราคาน้ำมัน/ลิตร ที่ระบุหน้าสถานีบริการน้ำมันต้องตรงกับตู้จ่ายน้ำมัน ก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตรต้องเป็นเลขศูนย์ และเมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายและจำนวนลิตรให้ถูกต้อง

หากประชาชนพบว่าสถานีบริการน้ำมันหรือสถานีบริการก๊าซ LPG และก๊าซ NGV แห่งใดใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าไม่ผิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน ☎️ 1569