คกก.ควบคุมโรคชลบุรีกำหนด2ข้อคุมเข้มร้านขายเหล้าเบียร์

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 151/2564 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยเฉพาะร้านที่มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการตามมาตรการในห้วงระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวัน

2 .ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้รับบริการ ดังนี้

2.1 กรณีสถานประกอบการ ที่รองรับผู้รับบริการมากกว่า 100 คนขึ้นไป ให้ผู้รับบริการทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK โดยต้องแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ

2.2 กรณีสถานประกอบการที่รองรับผู้รับบริการได้ไม่เกิน 100 คน และสถานที่มีความแออัด ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการจัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้รับบริการหรือแสดงหลักฐานผลการตรวจเป็นลบ ไม่เกิน 72 ก่อนเข้ารับบริการ