วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ภาพข่าวสาธารณสุข

องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับสพฉ MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

ที่ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากร ภาคตะวันออกสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความร่วมมือในครั้งนี้ สพฉ.ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย การกำกับดูแลนักท่องเที่ยวผู้เข้าชม และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉิน การท่องเที่ยวในสวนสัตว์ ถือเป็นหนึ่งในกลไกที่สําคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันมีการท่องเที่ยวในสวนสัตว์กันอย่างมาก ซึ่งโดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการจัดการในองค์การสวนสัตว์ฯอย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริม สนับสนุนและ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางและมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์ฯ รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เจ็บป่วย ฉุกเฉินเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่จะทำให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ฯได้ตระหนักถึงการเตรียมการป้องกันการเกิดเหตุบาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งถือเป็นการบูรณาการและต่อ ยอดงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และมาตรฐานการให้บริการในองค์การ สวนสัตว์ฯ ให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป.