-การศึกษาชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดินเครื่องแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาชาวิชาเทคนิคเครื่องกลเป็นตัวแทนแข่งระดับจังหวัด

ที่แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยาในการจัดการแข่งขัน มีนักเรียนแผนกช่างยนต์จากวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมในการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ตามที่วิทยาลัยช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งทักษะวิชาเทคนิคเครื่องกล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานระดับภาคต่อไป

ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลมีสถานศึกษารัฐบาลที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 แห่ง และสถานศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 แห่ง แบ่งการแข่งขันทักษะออกเป็น 3 ประเภท ประกอบไปด้วย ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ 5 ทีม ทักษะงานยานยนต์ดีเซล 6 ทีม ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 5 ทีม

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และคณะกรรมการจากบริษัท อีซูซุเซลล์ จำกัด สาขาพัทยา และ บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด.