+ชุมชนสาธารณสุข

ทำงานเชิงรุก! เมืองพัทยาจัดหน่วยบริการสาธารณสุข อำนวยความสะดวกประชาชน

ที่วัดช่องลม นาเกลือ (25 ธ.ค.62)นายมาโนช หนองใหญ่ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของเมืองพัทยาและโรงพยาบาลชั้นนำ มาร่วมให้บริการต่างๆ ฟรี อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากปลายนิ้ว ตรวจประเมินภาวะสมองขาดเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บริการตรวจมวลกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มิตรไมตรีคลินิค บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เมืองพัทยาจัดบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและอำนวยความสะดวกด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีอัลตร้าซาวด์ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น

นอกจากนั้น เมืองพัทยา ยังจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะ บริการให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริการดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน ให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้คำแนะนำลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ บริการตัดผมฟรี และบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยง เป็นต้น