-covid-19ชุมชน

ผู้ว่าฯ สั่งปิด สนง.หนังสือเดินทางพัทยา ป้องกันโควิด-19

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 2/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญํติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้ท้องที่ดำเนินการดังนี้

1.ให้ปิดสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2.ให้ปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และ

3.งดการเดินทางไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้เจ้าท่าภูมภาคกำหนดมาตรการสำหรับเรือทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชังกำหนดมาตรการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางไป-มา ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจบรรยากาศที่บริเวณชั้น 3 ของศูนย์การค้า ดิ อะเวนิว พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาะ สำนักงานหนังสือเดินทางปิดให้บริการ ไม่มีประชาชนและผู้มาติดต่อราชการแต่อย่างใด

ส่วนที่ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานได้ชี้แจงว่า แจ้งประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางสามารถติดต่อขอทำได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางสาขาจันทบุรีและสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แสดงให้เห็นว่าทางสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการก่อนที่จะมีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการ ณ วันนี้ก่อนแล้ว.