+ชุมชน

อำเภอบางละมุงเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง  เป็นประธานการประชุมงานวันเด็กแห่งชาติ อำเภอบางละมุง ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ประธานชี้แจงในที่ประชุมว่า สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.

สำหรับเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียน 2,000 คนแรก จะได้รับแก้วเป็นที่ระลึก และจะเริ่มเปิดงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. กิจกรรมภายในงาน อำเภอบางละมุง ร่วมกับภาครัฐและเอกชน มาออกบูธ และจัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลต่าง ๆ มากมาย พร้อมอาหารการกินฟรีตลอดทั้งงาน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน มาร่วมออกบูธ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนของชาติอีกด้วย