+การศึกษาชุมชน

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบโรงเพาะเห็ดโรงเรียน สร้างรายได้เสริมให้เด็กๆ

ชลบุรี (24 ธ.ค.62) ที่โรงเรียนตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่เลขที่ 56/29 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง นางสาวไพรชิต เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคม ส่งมอบโรงเพาะเห็ด ให้กับโรงเรียนตะเคียนเตี้ย โดยมีคณะครูนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

หลังจากที่ได้มอบโรงเพาะเห็ดให้แก่โรงเรียนบ้านนาวังเรียบร้อยแล้วทางคณะสมาคม YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ตั้งอยู่เลขที่ 323 ม.10 ต.ห้ว้ยใหญ่ อ.บางละมุง มอบโรงเพาะเห็ดให้กับคณะครู-นักเรียน ในการนี้คณะครูและนักเรียน ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและฝึกการแปรรูปเห็ดเพื่อเป็นอาหารกลางวันและเป็นรายได้เสริมให้กับเด็กนักเรียนที่ในพื้นที่

นางสาวไพรชิต กล่าวว่า การส่งมอบโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนต่างๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มีโรงเพาะเห็ด และสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน นำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 30 โรงเรียน ทั้งในเขตเมืองพัทยา และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

สำหรับโครงการมอบโรงเพาะเห็ด เป็นการส่งเสริมทางด้านการเกษตรแบบพอเพียง ให้แก่โรงเรียน หรือมูลนิธิต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งเด็กๆ ก็มีความสุขในการเพาะเห็ดเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมไม่ว่าจะทำที่โรงเรียนหรือที่บ้าน และการมอบเงินให้กับโครงการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดให้กับเด็กๆสำหรับผลผลิตเห็ดที่ออกมา เด็กๆ จะนำเห็ดที่ตัวเองได้เพาะเลี้ยงไปประกอบอาหารและนำใส่ถุงออกจำหน่ายให้กับครูและผู้ปกครอง จากนั้นเงินดังกล่าวนำมาต่อยอดในการหมุนเวียน เพาะเห็ด สร้างรายได้ต่อไป ถือเป็นการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงได้เป็นอย่างดี