รองนายกเมืองพัทยาเมืองพัทยาลุยเคาะประตู้บ้าน มอบสิ่งข้าวสาร อาหารแห้ง ชาวชุมชนโรงไม้ขีด บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม คณะทำงานนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แบบเคาะประตู้บ้าน ชุมชนโรงไม้ขีด หมู่ 2

สำหรับเครื่องอุปโภค-บริโภคที่เมืองพัทยานำไปมอบให้กับชาวชุมชนโรงไม้ขีดในครั้งนี้ จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามการลงพื้นนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่าง ๆเมืองพัทยาได้มีการลงพื้นมอบสิ่งของอย่างต่อเนื่อง