สำนักการศึกษาเมืองพัทยายัน 1 พ.ย.ยังไม่พร้อมเรียน On Site เหตุนร.ในสังกัดยังได้วัคซีนไม่ครบ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้การเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก่อนนั้น

ในเรื่องดังกล่าว นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ชี้แจงว่าการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา และรอการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียน ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน จะครบทั้ง 2 เข็ม ตามการจัดสรรของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการคือ Online/ On Hand / On Demand และ On Air ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้เปิดเรียนในรูปแบบ On Site ได้ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนโรงเรียนจะเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ให้โรงเรียนดูองค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 1.ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 2.มีการคัดกรองสุขภาพทุกคน ณ บริเวณจุดแรกเข้า 3.การจัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาล 4.การปรับปรุงระบบอากาศภายในอาคาร และ 5.มีสถานที่สำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนต่างๆ กำลังดำเนินการประเมินตนเองเสนอสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเห็นชอบ และแจ้งเรื่องไปที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียน หากได้รับการอนุมัติ สามารถเปิดเรียนแบบ On site ได้ เมืองพัทยาจะเร่งดำเนินการ และพร้อมจะจัดการเรียนการสอนแบบ On site ทันที

นายวีรพัฒน์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีเด็กเล็กอีกหลายคนที่ยังไม่ถึงเกณฑ์รับวัคซีน ดังนั้นโรงเรียนต้องทำแผน ทำมาตรการในการจัดการเรียนการสอน โดยสำรวจว่าบุคลากรในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน ผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต้องได้ครบ เพื่อเป็นการรับประกันว่านักเรียนจะปลอดภัย.