เมืองพัทยาระดมฉีดไฟเซอร์นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ประถม-มัธยมปลาย วันแรก 2,402 คน รับเปิดเทอมต้น พ.ย.

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จ.ชลบุรี (18 ต.ค.64) สถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน สังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 12-18 ปี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะ เยี่ยมการให้บริการและให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่มารับวัคซีน ไฟเซอร์ ตลอดจนพูดคุยกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาออกหน่วยให้บริการฉีดให้กับนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จำนวน 1,433 คน,โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศัลยบุตรบำเพ็ญ) จำนวน 166 คน,โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จำนวน 251 คน,โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 338 คน,โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จำนวน 214 คน รวมนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ทั้งหมดจำนวน 2,402 คน

นายสนธยา กล่าวว่า สำหรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาให้บริการตั้งแต่ระดับชั้น ป.3-ม.6 ที่นักเรียนทั้งหมดรวม 5,326 คน และมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองแสดงเจตจำนงและอนุญาต ทั้งสิ้น 4,662 คน จำแนกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 781 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,881 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 87.53% จากนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้งหมด

สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2 ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ได้กำหนดเว้นระยะห่างจากโดสแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก่อนจะมีการพิจารณาความพร้อมให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามความปลอดภัยและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เด็กที่อายุไม่ถึง 12 ปี ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องมีการพิจารณาผลชี้วัดหากดำเนินการได้ปลอดภัยก็จะมีการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามลำดับ

นายสนธยา กล่าวด้วยว่า ในครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้มีการเปิดการเรียนการสอน ในอนาคตวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดทุกปีเหมือนวัคซีนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและไม่นำเชื้อไปติดคนที่บ้าน เมืองพัทยาจะทยอยเปิดโรงเรียนตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.64 เป็นต้นไป เนื่องจากผ่านมตีความเห็นชอบตามหลักการจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีแล้ว สิ่งสำคัญคือนักเรียนทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัย

ส่วนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่อยู่นอกสถานศึกษา หรือไม่อยู่ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาที่ต้องการจะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งมายังเมืองพัทยาได้ เมืองพัทยาพร้อมให้บริการวัคซีนกับเด็กทุกคน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองพัทยาให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย