ทต.บางละมุง MOU คกก.กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ หวังต่อยอดส่งเสริมงานของสวัสดิการชุมชน ให้มีความยั่งยืน เข้มแข็ง มั่นคง

ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ( 17 กันยายน 2564) มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบางละมุง และคณะกรรมกการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมในวันนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการลงนามอย่างเป็นทางการ ว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน จากฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่จัดตั้งกองทุนและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนได้อย่างทั่วถึงนั้น เทศบาลตำบลบางละมุง จึงได้สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามโครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนเงิน 92,345 บาท เพื่อพัฒนาจัดสวัสดิการของชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักการประชา 1 ส่วน เทศบาล 1 ส่วน และ รัฐบาล 1 ส่วน ตามคติพจน์ ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี

ทางเทศบาลคาดหวังว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุงจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพที่นำไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของของกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นหลัก เพื่อยกระดับและต่อยอดภารกิจงานพัฒนาชุมชน ที่เทศบาลตำบลบางละมุงดำเนินการอยู่ และสามารถบูรณาการกับงานพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วยผู้แทนประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางละมุง ได้ร่วมลงนาม MOU ในฐานะพยานและถ่ายรูปร่วมกัน