+ข่าวแดนใต้

มภท.4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนสมาชิก อรบ.ธารโต และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต

ยะลา (17 กันยายน 2564) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะลงพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านธารโต ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ถือเป็นกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางหมวก ล่องเนียม และนางเจิม อุทร โดยได้พูดคุยสอบถามอาการ สภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเข้าสนับสนุนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อนมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แสดงความห่วงใยต่อคุณภาพความเป็นอยู่ ควบคู่กับการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างอย่างเสมอ โดยมีพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 คณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางต่อยัง โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พบปะสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านธารโต และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านธารโต เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ก่อนกล่าวขอบคุณ และชื่นชมในความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แม้จะเกิดวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แต่ทางโครงการมีส่วนสำคัญในการเป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องในชุมชน

ตลอดจนต่อยอดส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านและสมาชิกฟาร์มเป็นการดำเนินกิจกรรมตามพระราชดำรัสที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ดำรัสไว้ ก่อนมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่สมาชิก

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเป็นโครงการที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน และองค์กรเอกชนในพื้นที่ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านชุมชนโดยไม่ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำมาหากิน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน้นย้ำสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านธารโตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งดูแลครอบครัวเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส covid-19 ในส่วนของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ขอขอบคุณและขอชื่นชมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน ยืนหยัดในกิจกรรมให้สามารถดำเนินงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างรายได้ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้แนวความคิดพหุวัฒนธรรมนำสันติสุข ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนไม่ทิ้งถิ่นฐาน ขอให้ยึดมั่นคำว่า ลงมือทําคือคําตอบ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน จับมือกันก้าวข้ามผ่านวิกฤติ covid-19 ไปพร้อมกัน “

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯธารโต บ้านธารโต ถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในพื้นที่อำเภอธารโต หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นจึดศูนย์รวมรับฝากขายสินค้าของชาวบ้าน ซึ่งเป็นการดูแลทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 56 คน
ภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา ยะลา