วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19การศึกษาชุมชน

ผู้ปกครองแห่ยื่นขอรับเงินเยียวยาด้านการศึกษา 2 พันบาท หลังโควิดพ่นพิษทำลูกหลานต้องเรียนออนไลน์ตลอดเทอม

ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ( 6 กันยายน 2564) บรรดาผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้นำหลักฐานเอกสารประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ยื่นที่โรงเรียนเพื่อขอรับเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้โอนเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้รับเงิน วันที่ 6-10 กันยายน 2564

พร้อมกันนี้ผู้ปกครองยังได้รับใบงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นกลับไปให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ในสัปดาห์ต่อๆ ไปอีกด้วย