รพ.บางละมุง อบรมให้ความรู้ 3 ท้องถิ่น ในการจัดศูนย์ CI ให้ถูกสุขลักษณะ ป้องกันติดเชื้อระหว่างดูแลผู้ป่วย

ที่ห้องประชุมองค์การบริหาส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว ( 5 สิงหาคม 2564) นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ให้การต้อนรับนายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และทีมงานเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ที่เดินทางมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์ Community Isolation หรือ CI 3 ตำบล ได้แก่ตำบล โป่ง ตำบลหนองปลาไหล และตำบลเขาไม้แก้ว หลังจากภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ จัดหาศูนย์ CI เพื่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือผู้ป่ววยกลุ่มสีเขียว ได้เข้ารักษาตัว และเพื่อที่จะได้แยกตัวออกจากคนในครอบครัว ลดการติดเชื้อภายในบ้าน ทั้งนี้หลังจากที่แต่ละท้องถิ่นจัดหา จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การดูแลผู้ป่วยสีเขียวเหล่านี้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องน้ำและการจัดการขยะติดเชื้อ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง แต่ป้องกันได้ หากรู้วิธีในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ดังนั้น โรงพยาบาลบางละมุง จึงจัดนักวิชาการสาธารณสุขมาให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในการะหว่างปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลตัวเองในส่วนงานต่างๆ ในแต่ละหน้าที่ว่าจะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างไร ร่วมถึงวิธีการใส่ชุด PPE อย่างถูกต้อง