-บริหารท้องถิ่น

สธ.บางละมุง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หวังลดยอดตาย ปี2563

ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (18 ธ.ค.62) ว่าที่ร้อยตรี พุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุจาการจราจรทางถนนระดับอำเภอ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รายงานว่า อำเภอบางละมุง มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 268 คน ผู้บาดเจ็บจำนวน 12,127 คน ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ลดความสูญเสียลงจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด จึงจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนฯ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปี 2563

มีเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการจัดการข้อมูล มาตรการป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล ให้เชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศปถ.อำเภอ ร่วมกับกลไกระบบสุขภาพอำเภอ ซึ่งเป็นระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ ร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ ผ่านการจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่กระบวนการป้องกัน มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน