ผวจ.นำหัวหน้าส่วนราชการ วางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในพิธี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดเทียน และกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพิธี ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย

โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.2199 เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2231 ขณะพระชนมายุได้ 56 พรรษา รวมเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ 32 ปี เป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ด้านการปกครอง การทหาร ด้านการทูตและการค้ากับต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง เช่น พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ทำให้ มีชาวต่างชาติเข้ามารับติดต่อค้าขาย ทรงใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดิน ทรงมีพระเมตตากรุณา เกื้อหนุนต่อทุกชนชาติที่เข้ามาอาศัยในอาณาจักรสยาม โดยเฉพาะทรงมีความเฉลียวฉลาด มีพระวิจารณญาณที่ยาวไกล ทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน