+covid-19บริหารท้องถิ่นสาธารณสุข

เมืองพัทยา ทุ่มงบ 8.8 ล้านบาท ซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 100,000 โดส เร่งฉีดวัคซีนปชก.ในพื้นที่

หลังจากที่รัฐบาลประกาศปลดล็อคให้ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนจากหน่วยงานรัฐที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ทั้งองค์การเภสัชกรรม และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้เมืองพัทยาได้ลงทะเบียนสั่งจองวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” ไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 100,000 โดส ในราคาโดสละ 888 บาท โดยเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 8.8 ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถจจัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวพัทยาได้ถึง 50,000 คน ทั้งนี้ปัจจุบันเมืองพัทยามีประชากรจำนวน 1.2 แสนคน เป็นประชากรที่มีอายุเกิน 19 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ ประมาณ 80,000 คน ซึ่งประชากรบ้างส่วนได้รับการจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รับจัดสรรจากรัฐบาลบ้างแล้ว

ส่วนประชากรแฝงและประชากรภาคบริการต่าง ๆที่อาศัยและมาประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองพัทยา ยังอยู่ในส่วนที่รัฐบาลและศบค.ได้มีการจัดสรรวัคซีนมาจัดฉีดให้ตามนโยบายภาครัฐอยู่แล้ว สำหรับการกำหนดการรับวัคซีนที่สั่งจองไปนั้นอยู่ระหว่างการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยปัจจุบันพบว่ามีหลายหน่วยงาน หลายองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มเช่นกัน ซึ่งการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นการเสริมการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนชาวพัทยาได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบทุกคน ซึ่งแผนการกระจายวัคซีนของรัฐบบาลนั้นได้ใช้เกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนตามพื้นที่ที่มีการแพร่ะระบาดสูง และพื้นที่ท่องเที่ยวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายสนธยา เปิดเผยอีกว่า ระหว่างรอวัคซีนที่มีการสั่งจองจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมืองพัทยาจะจัดทำแบบฟอร์มให้คนพัทยามาลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้งแบบออนไลน์และลงพื้นที่ตามชุมชนเอาไว้ก่อน เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วจะส่งข้อความให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับต่อไป.