ผปก.เฮ! ชลบุรีอนุญาตให้เปิด 3 ประเภทกิจการ “นวดฝ่าเท้า-สระว่ายน้ำ-สนามกีฬาฟิตเนส” ได้แล้ว ภายใต้มาตรการคุมเข้ม สธ.เริ่ม14 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ลงนามในประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 34/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี มีสาระสำคัญดังนี้

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ยังคงควบคุมและระบุสถานที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีมติให้ผ่อนคลายหรือทำกิจการ กิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรีดังต่อไปนี้

1. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าและให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1.1 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดและจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ต่อคนต่อครั้ง

1.2 ให้เว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 1 เมตร

1.3 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคารสามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

3. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4

4. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564