ทม.ศรีราชาจัดฝึกอาชีพคนในชุมชน เสริมรายได้ให้ครอบครัวช่วงโควิด-19 ระบาด

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกซึ่งทางเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของประชาชนกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองศรีราชาจึงร่วมกับกลุ่มพลังสตรีศรีราชาจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงวัย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นางสมพิศ ทิมกระจ่าง ประธานกลุ่มพลังสตรีศรีราชา กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง บางครอบครัวต้องขาดรายได้หรือไม่สามารถประกอบอาชีพที่เคยทำได้ การฝึกอาชีพในครั้งนี้มุ่งหวังจะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งจะสามารถนำไปจำหน่ายได้ทั้งที่บ้านหรือการขายทางออนไลน์ ก็ได้และยังต่อยอดให้กับคนในชุมชนและคนในครอบครัวได้อีกด้วย