วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

อำเภอบางละมุง สรุปยอดฉีดวัคซีน 2 วัน ครบ 20,000 โดส พร้อมนำข้อผิดพลาดปรับแผนการจัดระบบคิวใหม่รับการฉีดวัคซีนมิ.ย.นี้

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวน 20,000 โดส ให้กับพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยเน้นที่ประชาชนและผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยมีแผนดำเนินการฉีดวัคซีนครบรายละ 2 โดส ในอัตราสัดส่วน 70% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดจัดสรรฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคมที่ผ่านมา วันละ 10,000 โดส โดยจัดพื้นที่ในการฉีดวัคซีนหลัก 5 จุด ได้แก่ รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง รพ.พัทยาเมโมเรียล และสนามกีฬาในร่มภาคตะ วันออก ซอยชัยพฤกษ์ เมืองพัทยา เพื่อกระจายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและรวดเร็วในการวัคซีนเข็มแรก จนครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไปแล้วนั้น

นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เปิดเผยหลังการจัดฉีดวัคซีนลอตพิเศษ 20,000 โดสไปครบจำนวนแล้วว่า หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มา อำเภอบางละมุงได้จัดส่งวัคซีนไปตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ คือ รพ.กรุงเทพพัทยา 4,800 โดส รพ.เมืองพัทยา 2,000 โดส อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง 1,500 โดส รพ.พัทยาเมโมเรียล 2,000 โดส และสนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก 8,000 โดส ศูนย์อาชีวพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ 800 โดส และโรงพยาบาลต่าง ๆในเขตอำเภอบางละมุง เพื่อจัดฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 900 โดส รวม 20,000 โดส ซึ่งได้จัดฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามวัน เวลา ที่กำหนดไปแล้ว ทั้งนี้สำหรับวัคซีนล็อตพิเศษที่อำเภอบางละมุงรับการจัดสรรมาในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงยอดจำนวนวัคซีนตลอดเวลา ทำให้ยอดความต้องการเข้ารับวัคซีนของประชาชนที่ได้ทำการสำรวจกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไม่สมดุลกับความต้องการวัคซีนของประชาชนอำเภอบางละมุง

ส่วนการบริหารจัดการฉีดวัคซีนในล็อตพิเศษนี้ พบปัญหาในการจัดระบบการจัดคิวให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอบางละมุงที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนโควิดแบบวอล์คอิน ทำให้เกิดปัญหาสร้างความไม่พอใจกับประชาชนที่ไม่ได้รับวัคซีในครั้งนี้ ซึ่งปัญหาที่พบจาการจัดซีดวัคซีนล็อตพิเศษ 20,000 โดสในครั้งนี้ทางอำเภอบงละมุงจะนำไปปรับปรุงวางแผน การบริหารจัดการร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดฉีดวัคซีนในลอตต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชานที่เข้ารับวัคซีน ไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุดต่อไป

“อำเภอบางละมุงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ภาคเอกชน และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ลอตพิเศษในครั้งจนภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดี แม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง อำเภอบางละมุงขอน้อมรับความผิดพลาดและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการต่อไป” ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง กล่าว