วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+การเมือง

กกต ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งเมืองพัทยา

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ11 วรรคสาม และข้อ 232 กำหนดให้มีคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งคณะหนึ่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 21พ.ค.2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โดยมีปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2564 โดยในวันนี้เป็นประชุมแบ่งเขตการเลือกตั้ง และพิจารณาหลายเรื่องเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เรียบร้อย

สำหรับการบริหารงานของเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ซึ่งการเลือกตั้งให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ นายกเมืองพัทยาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการต่อไป.