เริ่ม 17 พ.ค.นี้ คลายมาตรการคุมเข้ม ”พัทยา-ชลบุรี” นั่งกินในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม

จากกรณีรัฐบาล โดย ศบค.ออกข้อกำหนด และข้อปฏิบัติ ฉบับที่ 23 ที่มีการปรับสีพื้นที่ จ.ชลบุรี จากพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ต้องมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น.วันจันทร์ที่ 17 พ.ค.2564

ต่อมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. ร้านอาหาร เครื่องดื่ม รถเข็น หาบแร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ และเปิดได้จนถึงเวลา 23.00 น. งด ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเด็ดขาดและปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด

2.ให้เปิดสถานที่บริการจัดเลี้ยง ห้องบริการจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง โดยเปิดได้ถึงเวลา 23.00 น. งด ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวเด็ดขาด และปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด

3. ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอน อบรม การสอบ หรือกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยให้พิจารณาความจำเป็น

ทั้งนี้มาตรการอื่นๆ ในคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1- 3 ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้อยู่เช่นเดิม

ทั้งนี้คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง