การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัทยา ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดค่าไฟ 2 เดือน บ้าน-กิจการขนาดเล็ก เริ่มพ.ค.-มิ.ย.นี้

ชลบุรี (14 พฤษภาคม 2564) นายอรุณ พาหิระ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัทยา เปิดเผยถึงมาตรการในการลดค่าไฟ 2 เดือน หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน โดยกำหนดให้ลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการเดิมที่เคยดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.64 ซึ่งการลดค่าไฟฟ้าครั้งนี้จะมีผล 2 เดือน ในรอบบิลเดือนพ.ค.-มิ.ย.64 โดยใช้เดือนเม.ย.64 เป็นเดือนฐานในการคิดคำนวณลดค่าไฟฟ้า สำหรับหลักเกณฑ์การลดค่าไฟฟ้าแบ่งเป็นดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2.ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง แต่ถ้าหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.64 แต่ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน เม.ย.64

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน เม.ย.64 บวกด้วย 50%ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าเดือนเม.ย.64 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน เม.ย.64 บวกด้วย 70%ของหน่วยไฟฟ้าที่มากกว่าเดือน เม.ย.64 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 ในส่วนของการลดค่าไฟ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยาจะทำการลดให้เรียบร้อยในบิลค่าไฟเดือนพฤษภาคม โดยจะเริ่มอ่านหน่วยในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้

นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาการงดจ่ายไฟ ทางการไฟฟ้าฯ ได้ชะลอ เรื่องของปัญหาค่าไฟ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการ และค้างค่าไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา ซึ่งในส่วนของการดำเนินการทวงถาม ทางการไฟฟ้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามตลอด แต่มีผู้ประกอบการบางรายกลับไม่สนใจ บางรายไม่สามารถติดต่อได้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องส่งฟ้องศาล ซึ่งไม่อยากที่จะให้เป็นแบบนั้น ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องของการขอผ่อนชำระได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกคน เพียงแต่ขอให้เข้ามาพูดคุยกัน ไม่หนีหาย เพราะหากไม่สามารถติดต่อได้ ทางการไฟฟ้ามีความจำเป็นที่ต้องส่งเรื่องฟ้องร้องไปยังศาล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.