อบจ.ชลบุรีร่วมกับอปท. 94 แห่งบริหารจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชน

ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (14 พฤษภาคม 2564)นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลและองค์การบริหารส่วน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 94 แห่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศวิทยา การปนเปื้อนทางน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศ การปนเปื้อนในดิน ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ โดยขยะอันตรายชุมชนมีอยู่ทั้งในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้ เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชลบุรีในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลและองค์การบริหารส่วน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 94 แห่ง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 โดยครั้งนี้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 20,205 กิโลกรัม และให้บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด นำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป