วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา สั่งปรับแผนการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าฯระยะที่ 1 ลดความเดือดร้อนประชาชน

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาเมืองพัทยา ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) พร้อมด้วย นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยา ตัวแทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ในที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าในส่วนต่างๆของการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่มีการดำเนินการก่อสร้าง และที่ถูกระงับการก่อสร้างไว้ เพื่อปรับแผนการก่อสร้างลดปัญหาผลกระทบและความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เรื่องการพิจารณา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT2) ขออนุญาตส่งแผนงานการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาสาย 3 หลังจากที่มีการร้องเรียนของประชาชนว่าการดำเนินการก่อสร้างปิดหน้างานไม่เรียบร้อย ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนไม่เรียบจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ และถูกระงับการก่อสร้าง ซึ่งในที่ประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำแผนการปฏิบัติงานใหม่มาเสนอให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อขอดำเนินการก่อสร้างต่อ และที่ประชุมมีมติให้ก่อสร้างต่อได้ เพื่อให้ทันกำหนดการส่งมอบงานของโครงการ โดยทางเมืองพัทยาจะตรวจสอบการดำเนินงาน หากยังพบว่าการทำงานไม่เรียบร้อยจะระงับการก่อสร้างอีก เพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีการติดตามการก่อสร้างบาทวิถีถนนพัทยาใต้ หลังการสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยสั่งการให้ผู้รับจ้างของแต่ละหน่วยงานเร่งคืนทางเท้าให้กับประชาชน พร้อมให้มีการปรับแผนการก่อสร้างลดการเปิดผิวถนนทิ้งไว้เป็นเวลานาน และไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างใดๆ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่