-ศาสนา/วัฒนธรรม

ศิษยานุศิษย์ร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) และฉลองเปรียญธรรม ผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง

ที่ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) (21 ก.ย.2566) นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญวันบูรพาจารย์ ปีที่ 41 พระครูวิบูลสังฆการ (หลวงพ่อโป) อดีตเจ้าอาวาสฯ และฉลองเปรียญธรรม มอบรางวัลทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีคับคั่ง อาทิ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง ในฐานะไวยาวัจกรวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ผู้บริหารโครงการไฮแลนด์ พาร์ค พูล วิลล่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา ศิษยานุศิษย์ เป็นต้น

ในปีนี้มีพระภิกษุสงฆ์ผู้สอบได้ในนามสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 เข้ารับมอบรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 134 รูป

สำหรับสำนักศาสนศึกษาวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เกิดจากปณิธานอันแน่วแน่ของพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระหนุ่ม ที่มีความสนใจใคร่จะศึกษาวิชาภาษาบาลี จึงได้แสวงหาสถานที่ศึกษาเล่าเรียนด้วยความยากลำบาก เมื่อได้เข้าศึกษาก็เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน จึงเรียนไม่ได้เต็มที่ เพราะขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในการศึกษาให้สำเร็จเป็นมหาเปรียญดังที่ตั้งใจไว้

เมื่อการเรียนในครั้งนั้นไม่สำเร็จ จึงเก็บปณิธานนั้นไว้ในใจเรื่อยมาว่า หากมีโอกาสจะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่น ได้ศึกษาวิชาภาษาบาลีอย่างสุดความสามารถ จึงผันตนเองมาช่วยงานคณะสงฆ์ที่วัดชัยมงคลเรื่อยมา จนในปี พ.ศ.2537 ได้เป็นรองเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2541 ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ดูแลปกครองวัดด้วยความเรียบร้อย และเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีขึ้นในปี พ.ศ.2543 จนปี พ.ศ.2553 วัดชัยมงคล โดยการอนุมัติของมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศให้เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 2