ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ชวนสืบสานพระราชปณิธานวันป่าชายเลนแห่งชาติ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล 9 ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าชายเลนไทย ความว่า “ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ หลายหน่วยงานที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาแสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวขึ้น

ด้าน น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้แสดงความคิดเห็นว่า “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำคัญทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นความห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งนอกจากผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกภาคส่วนของสังคมควรร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษา ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป.