ผอ.กกต.ทม.หนองปรือ จัดลงคะแนนใหม่ 16 พ.ค.นี้ เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เหตุจำนวนบัตรเลือกตั้ง-ประชากรไม่ตรงกัน

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีหลายพื้นที่ดังนั้น 1. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่จังหวัดกระบี่ 2.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง โดยพบว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มี 2 ท้องถิ่นที่ ต้องทำการออกเสียงเลือกตั้งใหม่ ได้แก่ เทศบาลตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม และ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

ด้าน นายวิรัตน์ ตันลิปาละกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหนองปรือ ชี้แจงว่า สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่าพื้นที่ๆ มีปัญหาและต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ คือเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ที่จำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนประชากรไม่ตรงกัน ซึ่งทางศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมอืงหนองปรือได้รับการรายงานมาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้ว และได้ชี้แจงมูลเหตุดังกล่าวให้ทาง กกต.ชลบุรีรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนของการออกเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 พบว่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 536 คน ดังนั้นพบว่าหากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ก็จะไม่มีผลต่อลำดับคะแนนแต่อย่างใด เนื่องจากผลคะแนนการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา พบว่าลำดับที่ 6 นายจิรพันธ์ จันทร์ทอง คะแนน 3,201 คะแนน ส่วนลำดับที่ 7 นายเมธาศิษฐ์ สมลา คะแนน 2,172 คะแนน พบว่าลำดับที่ 6 และ 7 มีผลคะแนนห่างกันถึง 1,029 คะแนน ซึ่งถ้าในการออกเสียงเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 4 พบว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังไม่มีผลต่อลำดับคะแนน แต่ก็ต้องดำเนินการเพื่อความถูกต้องตามระเบียบของ กกต. ทั้งนี้ในส่วนของสถานที่ในการเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดให้ใช้สถานที่เดิม คือที่บริเวณตลาดเขาน้อยซิตี้ ส่วนในเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทางศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งก็พร้อมที่จะดำเนินการการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเร็ววันนี้ ซึ่งในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ก็ยังคงคุมเข้มในเร่องของมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น.