-การศึกษาชุมชน

วท.พระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 62

ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2562 บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ประจำปี 2562 พร้อมด้วย บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ บาทหลวงประสิทธิ์ กู๊นุ รองประธานมูลนิคุณพ่อเรย์ ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน-นักศึกษา ภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการเรียน-การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 16 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 13 คน หลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์ 5 คน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน 10 คน รวม 50 คน