-บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยาประชุมร่วม 16 อปท.พื้นที่คลัสเตอร์ 2 จัดทำร่าง MOU กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา (5 ก.ค.2565) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายกเทศบาล และอบต. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มพื้นที่บริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) หรือคลัสเตอร์ที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่เดิมคลัสเตอร์นี้จะมีพื้นที่เมืองพัทยา และเทศบาลเชื่อมโยง 7 แห่ง และ 8 อปท.ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง

แต่ปัจจุบันมี อปท.ในพื้นที่ คลัสเตอร์ที่ 1 ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ขอเข้าร่วมอีกจำนวน 5 แห่ง รวมเป็น 21 แห่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการร่วมหารือเพื่อชี้แจงแนวทาง และรับฟังข้อเสนอในวิธีการกำจัดขยะ การเก็บขน การพักคอย และการนำส่ง รวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้ในการทำลายที่ชัดเจน

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นในการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ตามประกาศของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในคลัสเตอร์ที่ 2 นี้ มีเมืองพัทยาเป็นตัวแทนในการดำเนินการและเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นศูนย์รวมและกำจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สำหรับปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เมืองพัทยานั้นเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 300-500 ตัน โดยจะใช้วิธีการขนถ่ายไปกำจัดในลักษณะการเผาทำลายในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อมีคำสั่งตรงจากกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ในลักษณะคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม อปท.จัดแบ่งพื้นที่และเสนอวิธีขนถ่าย และกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นพื้นที่หลัก 1 ใน 3 ที่อยู่ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จึงได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยบูรพาในการศึกษา สำรวจ และเสนอแนะวิธีการกำจัดขยะตามนโยบายของภาครัฐ

ขณะที่เมืองพัทยา แต่เดิมที่มีแผนการก่อสร้างสถานีกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่บ่อขยะ 140 ไร่ ในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ต้องยกเลิกไปเพราะประชาชนในพื้นที่คัดค้าน จึงศึกษาแนวทางใหม่ พร้อมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย ในกลุ่มพื้นที่ 2 ของจังหวัดชลบุรีขึ้น

ทั้งนี้สาระหลักในแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยนั้น จะมีการมอบหมายให้แต่ละเทศบาลนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับความเห็นจากกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่เมืองพัทยาจะของบประมาณจาก EEC ในการสำรวจ ศึกษาพื้นที่การจัดสร้างจุดพักขยะในแต่ละกลุ่มเทศบาลในปี 2566 การจัดซื้อรถขนถ่ายจากสถานีย่อยส่งไปกำจัด รวมไปถึงการก่อสร้างสถานีกำจัดขยะในลักษณะโรงงานผลิตไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จำนวน 3 โรง โดยแต่ละโรงจะสามารถรองรับขยะได้วันละ 500 ตัน รวม 1,500 ตัน ซึ่งแต่ละ อปท.จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดตันละ 500 บาทในระยะเวลา 7 ปี ก่อนจะมีการเพิ่มอัตราการขนถ่ายเนื่องจาก EEC จะยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ