-การศึกษาชุมชน

คกก.พัฒนาสตรีบางละมุง มอบทุนการศึกษา-เฟ้นหาสตรีดีเด่นปี 2563

ที่ร้านอาหารเรือนไทย นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอีก 8 ตำบล ประชุมหารือเรื่องการเตรียมเฟ้นหาสตรีดีเด่นเพื่อรับมอบประกาศนียบัตรในวันสตรีสากลปี 63 พร้อมรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มประชุม ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขนาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 4 ทุน จากนั้นในที่ประชุมได้หารือในการส่งรายชื่อสตรีเพื่อเป็นตัวแทนอำเภอบางละมุง ตำแหน่งสาขาพัฒนาชุมชน และ สาขาพัฒนาสังคม โดยที่ประชุมมีมติให้ประธานอำเภอบางละมุง คัดเลือกตัวแทนของอำเภอบางละมุงที่เหมาะสม

พร้อมกันนี้ได้มีการหารือเรื่องของการรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการช่วงวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยจังหวัดชลบุรีจัดส่งเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนส่วนกลางและกองทุนจังหวัด และนำเงินดังกล่าวมอบคืนเป็นทุนอุปการะเด็กยากจน ด้อยโอกาส อายุ 0-6 ปี ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง จึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ดำเนินการประชุมสัญจร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทอดผ้าป่า ปี 2563 จึงขอความร่วมมือสตรีทุกตำบลได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตเมตตา ต้องการทำบุญกับเด็กยากจน ด้อยโอกาส เป็นการรวมเงิน รวมน้ำใจ สู่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส และให้ทุกตำบลแต่งต้นผ้าป่าเพื่อนำมาทอดในวันประชุมครั้งต่อไป.