-ชุมชนสาธารณสุข

บางละมุงเร่งเพิ่ม อสม.ปี63 หลังพบปีนี้ไข้เลือดออกระบาดเกือบทุกตำบล เน้นคนมีเวลาทำงานจริง

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาไม้แก้ว นายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุม อสม.เคลื่อนที่อำเภอบางละมุง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ ชมรม อสม.ประธาน อสม.ทุก รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการชี้แจงสถานการณ์โรคไช้เลือดออก ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 พบว่าพื้นที่สีแดงทุกตำบล ยกเว้นตำบลบางละมุง เป็นสีขาว โดย รพ.สต.5อันดับแรกที่มีผู้ป่วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรตามลำดับ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ 1.รพ.สต.ตาลหมัน 2.รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด 3.ศูนย์บริการสาธารระสุขมาบประชัน 4.เมืองพัทยา 5.รพ.สต.หนองสมอ

ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกสูง ถ้าจำแนกตามอายุจะอยู่ที่ 0-4 ปี 461.32 ราย , ช่วงอายุ 5—9 ปี 707.86 ราย , ช่วงอายุ 10-14 ปี 860.65 ราย ช่วงอายุ 15-24 ปี 752.93 ราย และ ช่วงอายุ 25-34 ปี 598.74 ราย ที่ประชุมจึงเร่งในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลตัวเอง เฝ้าระวัง และป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก เพื่อหยุดยั้งจำนวนสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายวันชัย แสนงาม ประธาน ชมรมอสม.อำเภอบางละมุง เปิดเผยในที่ประชุมเรื่องของการเปิดรับสมัครในการอบรม อสม.ใหม่เพิ่มในปี 2563 นี้ เนื่องจากว่าทาง อบจ.ชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มจำนวน อสม.ในแต่ละพื้นที่ เพื่อมาทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ควบคุมโรคระบาด และ เฝ้าระวังโรค เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันพบว่าในแต่ละพื้นที่มีจำนวน อสม.ไม่เพียงพอต่อการทำงาน ดังนั้นทาง อบจ.ชลบุรี จึงตั้งงบประมาณในการเปิดอบรม อสม.ใหม่ขึ้น โดยขณะนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจในการทำงานเพื่อสังคม เข้าร่วมอบรมเป็น อสม.ใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมอย่างเข้มข้นครบชั่วโมงเป็นเวลา 5 วัน

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้อำเภอบางละมุง มีผู้ที่สนใจเสนอตัวเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่เข้มข้น ดังนั้น จึงต้องมีการคัดกรองผู้ที่มีความพร้อมในการอบรมจริงๆ ก่อนที่จะเสนอชื่อไปยัง อบจ.เพื่อทำการอบรมเป็นอสม.ใหม่ อยากให้ทุกคนที่เสนอชื่อผ่านการอบรมและได้เป็นอสม.ใหม่ทุกคน เพราะหากส่งชื่อไปแล้วและอบรมไม่ครบ 5 วัน ก็จะเป็นการเสียสิทธิ์แก่ผู้ที่สนใจ อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องไปคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมอบรม อสม.ใหม่อีกครั้งก่อนที่จะนำเสนอต่อ อบจ.ชลบุรี ต่อไป.