สธ.เมืองพัทยา ยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ประเดิมพื้นที่แรก23เม.ย.นี้

ที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข นายมาโนช หนองใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดความแออัด ลดระยะเวลา และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาน ในการเดินทางมารับบริการยังโรงพยาบาลตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลที่ใกล้ชิด ให้มีสุขภาพที่ดี

โดยกำหนดจัดขึ้น 4 พื้นที่ครอบคลุมเมืองพัทยา ประกอบด้วย 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุญกาญจนา ในวันที่ 23 เมษายน 2564 2.วัดหนองใหญ่ 3.โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และ 4.เกาะล้าน

ภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแก่ประชาชน และการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา การเอ็กซเรย์ปอด การตรวจกรุ๊ปเลือด การแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย การให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค การตรวจคัดกรองสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดค่าสายตา และแจกแว่นสายตาฟรี แก่ประชาชน เป็นต้น.