วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-กองทัพเรือการศึกษาชุมชน

ศรชลภ.1.เปิดสอบบุคคล เป็นพนักงานราชการ โปร่งใสและยุติธรรม

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.64 พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) ได้ดำเนินการสอบบุคคลพลเรือน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งป.64 จำนวน 8 อัตรา ณ อาคารเรียนรวม กองการศึกษา รร.ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กศษ. รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การสอบภาคทฤษฎี มี พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผอ.สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 /รองประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ มาตรวจเยี่ยมการสอบฯ ซึ่งการสอบภาคทฤษฎี มีผู้มีสิทธ์สอบจำนวน 87 นาย มาเข้าสอบจำนวน 84 นาย โดย ศรชล.ภาค 1 ได้ดำเนินการตามแนวทางของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรฯ พ.ศ.2561 และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด รวมถึง ดำเนินการตามนโยบาย ผอ.ศรชล.ภาค 1 ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ความโปร่งใส และยุติธรรม ทุกประการ

นิราช/นันทพล ทืพย์ศรี รายงาน