วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน จ.ตราด

ตราด: เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดตราด

เวลา 09.30 น. องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อร่วมประชุมหารือ และรับฟังรายงานสรุปความก้าวหน้าในดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางที่ผ่านมา พร้อมกับรับทราบถึงสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสนองพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดตราด จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้แทนศูนย์ราชการการุณย์ สภากาชาดไทย และกองร้อยทหารพรานที่ 536 ฐานเขาล้าน

จากนั้นคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ราชการรุณย์ฯ อาทิ พิพิธภัณฑ์ การฟื้นฟูป่าชายเลน ระบบบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม ด้วยฝายกั้นน้ำ และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในพื้นที่โครงการฯ

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เดิมชื่อ “ศูนย์สภากาชาดไทย” เกิดขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่มีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาที่อพยพหนีมาจากการสู้รบในประเทศกัมพูชา ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยศูนย์ราชการุณย์ฯ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2522 ดำเนินการเป็นระยะเวลา 7 ปีเศษ จึงได้ทำการปิดศูนย์ฯ หลังจากนั้น สภากาชาดไทยได้ขอให้กองทัพเรือส่งทหารเข้ามาดูแลพื้นที่และอาคารต่าง ๆ โดยในปี 2535 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยขึ้น โดยพระราชทานแนวพระราชดำริไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) ให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ 2)ให้พัฒนาพื้นที่และอาคารเป็นศูนย์ฝึกอบรมและค่ายพักแรมเยาวชน 3)ให้พัฒนาพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน รวมทั้งดัดแปลงอาคารเดิมไว้คอยบริการประชาชน

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณาโครงการจัดหาน้ำให้บริเวณศูนย์กาชาด ชึ่งกรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำชนาดเล็กขึ้น 2 อ่าง ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่คลองเขาล้าน คลองมะนาว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในศูนย์ราชการุณย์ อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันยังทำหน้าที่ส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการดำเนินกิจกรรมในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับหน่วยปฏิบัติเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน อีกด้วย

โอกาสนี้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 60 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 536 พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้เสียสละปกป้องประเทศชาติ สร้างความปลอดภัยและผาสุกให้กับทุกคนในชาติ จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน ฯ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ พร้อมกับเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำจากโครงการฯ และปล่อยพันธุ์ปลา

ต่อมา เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลไม้รูด ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันยังคงส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร 450 คน 120 ครอบครัว ในตำบลไม้รูด และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 650 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงกัน

การนี้องคมนตรี ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ และพบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากนั้นคณะ เดินทางไปยังพื้นที่การเกษตรของนายชายดาว ขำวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองมะนาว เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรซึ่งดำเนินการปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน กล้วยหอม โดยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาวฯ ในการดูแลบำรุงรักษา ทำให้มีผลผลิต ที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเห็นได้ชัด