วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส ( 27 มีนาคม 2567) เมื่อเวลา 10.15 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ตามที่ราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยรับฟังรายงานการดำเนินงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์และมีความยั่งยืนต่อไป

สำหรับพื้นจังหวัดนราธิวาส มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น 403 โครงการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2566) และเป็นฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานทานความช่วยเหลือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 โครงการ โดยมีโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการฯ

ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบประปาภูเขาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมเห็นควรแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 และบ้านบือราแง หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 และบ้านสุไหงบาตู (กลุ่มบ้านบาโย) หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 2 โครงการ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 บ้านบือราแง หมู่ที่ 4 และบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะสาวอ ประมาณ 475 ครัวเรือน ราษฎร 2,444 คน และพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 100 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ราษฎรร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป

โอกาสนี้องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฯ พบปะและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ครั้งนี้
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.