วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชนพัฒนาสังคม

เรือนจำพิเศษพัทยา-องค์กรพันธมิตร ลงนามความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (16 มี.ค.64) นายมานพ ชมชื่น กล่าวต้อนรับองค์กรพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในมหกรรมรวมพลคน TO BE ครั้งที่ 1

นายมานพ กล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้น้อมนำแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถาน เป็นการผลักดันนโยบายด้านการส่งสเริม และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย่างถูกต้อง ตลอดจนผู้ต้องขังมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และได้เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินโครงการและจัดตั้งชมรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 4 ปี และปีที่ผ่านมาชมรมฯ ได้รับรางวัลการดำเนินงานในระดับดีเด่น อันดับที่ 2 ของประเทศ ในปีนี้จึงเป็นการรักษามาตรฐานดีเด่น พร้อมเป็นต้นแบบปีที่ 1

ในการนี้ เรือนจำพิเศษพัทยา จึงได้เชิญเรือนจำกลางชลบุรี นำโดย นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี นำโดย นางจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการฯ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด โดยนางชลาลัย ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการฯ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง โรงเรียนวัดโป่ง โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สถานบันเทิง HOLLYWOOD PATTAYA ชมรม TO BE NUMBER ONE และชุมชนหนองปลาไหล ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่จะเป็นเครือขาย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะเป็นเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อน พัฒนา แลกเปลี่ยน สนับสนุน ทั้งด้านบริหาร วิชาการ และด้านการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การรักษาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานโครงการฯ และขยายผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น