EECเศรษฐกิจ

ผู้นำชุมชนสัตหีบระดมทำความเข้าใจปชช.มั่นใจ EEC สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 สค.62 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การสร้างเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน” โดยมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมสัมมนา วิทยากรประกอบด้วย นายเพ่ง บัวหอม นายประสิทธิ์ เงินชัย นายสุทธา เหมสถล จ.ส.อ.วัฒนชัย บุญมานะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายเพ่ง บัวหอม กล่าวว่า โครงการEEC เป็นจักรกลสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงกำหนดแผนดังกล่าวโดยเลือกพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เป็นพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากพบว่ามีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และมีการตราเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านการลงทุนของนานาประเทศ อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้พื้นที่EEC มีความพร้อมในการรองรับก็ต้องจัดแผนรองรับที่สมบูรณ์ ทั้งระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมแบบ 4.0 และโครงข่ายที่ใช้ในการรองรับ ขณะนี้โครงการผEEC มีความคืบหน้าไปมาก ทั้งการจัดทำท่าเรือบกที่ จ.ฉะเชิงเทรา การดำเนินโครงการรถไฟ ฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน รวมทั้งการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้กว่า 50 ล้านคนต่อปี เช่นเดียวกับการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด-จุกเสม็ด และท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมไปถึงระบบรถไฟรางคู่เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ลดปัญหาต้นทุนการขนส่งและปัญหาการจราจร รวมทั้งผลักดันนวัตกรรมแบบไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นางศิริพร ปิ่นล่ม กล่าวว่า การพัฒนาโครงการ EEC สิ่งที่พบคือประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของEEC รวมทั้งความคืบหน้าในด้านต่างๆ จึงขอความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงนโยบายที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้EEC สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่นอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี