-EECบริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยาเร่งขยายความจุอ่างเก็บน้ำเมืองชลฯ แก้ปัญหาภัยแล้งรับ EEC เติบโต

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคตะวันออก ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า หลังจากที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้ประสบปัญหาภัยแล้งหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปีที่แล้ว จึงได้ร่วมพิจารณากับคณะกรรมการในการเสนอให้มีขยายความจุของอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาที่จะรองรับการเติบโตของโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งในขณะนี้ได้จัดทำแผนในการขยายความจุของอ่างเก็บน้ำจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำชากนอก และอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง ซึ่งในส่วนของอ่างเก็บน้ำมาบฟักทองนั้น ถูกบรรจุอยู่ในแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะขยายความจุของอ่างเก็บน้ำทุกอ่างที่มีอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่ของเขตจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้มีน้ำใช้ผลิตประปาได้อย่างเพียงพอ

นายสนธยา เผยข้อมูลล่าสุดด้วยว่า ในขณะนี้ได้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว และที่อ่างเก็บน้ำบางพระเริ่มดำเนินการขุดขยายพื้นที่เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำแล้ว ในส่วนของอ่างเก็บน้ำหนองค้อก็กำลังเตรียมการขุดขยาย และจะดำเนินการขุดขยายต่อที่อ่างเก็บน้ำชากนอก อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง และอ่างเก็บน้ำมาบประชัน

นอกจากนี้จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาจากจังหวัดระยองเข้าสู่จังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ EEC ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลด้วย.