+ศาสนา/วัฒนธรรม

ชาวพุทธร่วมเวียนเทียนแบบนิวนอร์มอล “วันมาฆบูชา”

สำหรับวันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 จนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันมาฆบูชา ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ พาครอบครัวทยอยเดินทางมาบูชาดอกไม้ ธูป เทียน ตั้งแต่ก่อนหัวค่ำ เพื่อเดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ ตามประเพณีไทยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ทางวัดเน้นการจัดเวียนเทียนแบบนิวนอร์มอล โดยขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชน ในการเดินเวียนเทียนเว้นระยะห่างแบบโซเชียลดิสแทนซิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ยังได้จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเวียนเทียนรอบอุโบสถ อีกทั้งยังคงจำกัดจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปเวียนเทียน เพื่อลดการแออัดอีกด้วย