วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การศึกษาบริหารท้องถิ่น

สภาเมืองพัทยา เห็นชอบเพิ่มห้องเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ปีการศึกษา2565

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราช การ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในปีการศึกษา 2565 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

นายบรรลือ กล่าวว่า ตามที่มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยเมืองพัทยาได้มีมติเห็นชอบให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2564 แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ต้องไม่มีสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร ทั้งนี้พิจารณาถึงระยะห่างของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ติดกันด้วย เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดอยู่แล้วนั้นรับนักเรียนเต็มรูปแบบ ตามแผนการจัดชั้นเรียนแล้ว ซึ่งจากการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยดังกล่าวข้างต้นในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ที่ขอขยายชั้นเรียนนั้น ติดปัญหาเนื่องด้วยมีเขตพื้นที่ติดกับโรงเรียนบางละมุง ซึ่งระยะห่างกันไม่เกิน 10 กิโลเมตร ทำให้ไม่สามารถขยายชั้นเรียนศึกษาตอนปลายได้

ทั้งนี้ตามที่ได้มีการเสนอขอรับความเห็นชอบในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ที่แต่เดิมขอขยายชั้นเรียน จำนวน 1 ห้อง แต่จากการประชุมหารือของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีความต้องการให้มีการขยายชั้นเรียนเพิ่ม ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) มีความพร้อมในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคาร สถานที่เหมาะสมเพียงพอ จึงมีความต้องการขอขยายชั้นเรียนจากเดิม 1 ห้อง เพิ่มเป็น 2 ห้อง ต้องเสนอผลการพิจารณาของส่วนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาและเมื่อมีการเห็นชอบให้ขยายชั้นเรียนแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขยายชั้นเรียนต่อไป

การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อีกทั้งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านมีความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ ด้วยเหตุนี้เมืองพัทยาจึงเสนอญัตติต่อสภาเมืองพัทยาเพื่อขอรับความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ประชุมสภา ได้เห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในปีการศึกษา 2565 เพิ่ม 2 ห้อง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนในพื้นที่.