ผู้ปกครองแห่พาลูกหลานเข้าลงทะเบียนเรียนฟรี โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา พร้อมซื้ออุปกรณ์การเรียนรับเปิดเทอม กลางพ.ค.นี้

ที่โรงยิมเนเซียม แผนกอนุบาล โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา (4 พฤษภาคม 2565) บรรดาผู้ปกครองนักเรียนต่างนำบุตรหลานร่วมรับเงินเรียนฟรี ที่ทางภาครัฐได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังที่จะให้เป็นโครงการหนึ่งเพื่อช่วยแก้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ตามมาตรการที่รัฐต้องการจะหมุนเวียนเงินในระดับพื้นที่และลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและที่สำคัญเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยจัดทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อหาข้อสรุปสำหรับกำหนดวิธีการที่เหมาะสมโดยยึดหลัก 4 ประการคือ 1.ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน 2.มีความโปร่งใส 3.มีปัญหาในทางปฏิบัติตามมาน้อยที่สุด 4.มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา

สำหรับการจัดสรรรายการตามนโยบายเรียนฟรี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สรุปรายละเอียดของหมวดต่างๆ ได้ดังนี้ ซึ่งในส่วนของนักเรียนได้รับเงินคืน จากนโยบายเรียนฟรีของภาครัฐ ในวันนี้ได้นำไปหักลดหย่อนในส่วนของค่าเสื้อผ้า และค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการนำเครื่องแบบนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนออกมาจำหน่ายแก่นักเรียนด้วย นอกจากนี้พบว่าได้มีการแจกหนังสือเรียนแก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย

มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ทางโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา เตรียมเปิดเรียนรูปแบบ ON-SITE 100 เปอร์เซ็นต์ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หมายถึงอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากยังสามารถควบคุมได้ดีดังเช่นในระดับปัจจุบัน ทางกระทรวงศึกษาธิการคงจะยืนยันการเรียนในระบบ ON-SITE เช่นเดิม คาดว่าน่าจะสามารถเปิดเรียนทุกระดับชั้นได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม นี้ แต่หากพบว่ามีมาตรการเร่งด่วน ทางโรงเรียนก็พร้อมปฏิบัติตามอย่างเต็มที่.